Nauczanie języka angielskiego w klasach I-III oparte jest na Programie nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego wydawnictwa Pearson, Macmillan i Cambridge.
     Najważniejszym założeniem programu jest dziecko jako podmiot procesu nauczania. Program ma więc wspierać je w rozwoju, a metody pracy są dostosowane do form aktywności dzieci w tym wieku.
     Nadrzędnym celem w klasach I-III jest uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.
     Lekcje języka angielskiego w klasach I-III prowadzone są różnymi metodami odpowiednimi do wieku rozwojowego dzieci : TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem), metoda audiolingwalna, komunikacyjna, piosenki, wierszyki i gry, drama oraz wiele innych.
     Dzieci w klasach I-III uczą się z  nowoczesnych podręczników: 
English Adventure –klasa 0 i 2; Bugs Word – klasa 1 oraz Primary Kid`s Box – klasa 3wydawnictwa Pearson, Macmillan i Cambridge.

Jak uczymy języków obcych w kl. 0-III?
(komentarz metodyczny przygotowany przez nauczycieli języka angielskiego)

W celu określenia jednolitych standardów w pracy  na zajęciach języków obcych przyjęliśmy pewne założenia:

1. cechy rozwojowe uczniów w wieku 6-9 lat (m.in. myślenie konkretne, pamięć mechaniczna, krótkie okresy koncentracji uwagi) w oczywisty sposób determinują cele kształcenia na I etapie edukacyjnym. Najistotniejszy zatem w kl. 0-III  jest rozwój sprawności rozumienia ze słuchu oraz mówienia. 

2. szczególnie w klasach najmłodszych najważniejsze jest „osłuchanie się” z językiem i jego melodią oraz zbudowanie pozytywnej motywacji do udziału w zajęciach, reagowanie (werbalne i niewerbalne) na wypowiedzi nauczyciela w języku obcym.

3. priorytetem jest kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Aby osiągnąć ten cel w młodszych klasach,  należy położyć szczególny nacisk na ośmielanie uczniów, swobodę ich wypowiedzi, a następnie na kształtowanie jej płynności, a dopiero w dalszej kolejności – poprawności. 

Powyższe założenia warunkują dobór metod, technik pracy oraz stosowanie pewnych zasad: 

1. Kładąc największy nacisk na komunikację, korzystamy z repertuaru różnych rozwiązań metodycznych, dostosowując je do potrzeb uczniów.

2.  Lekcje języka angielskiego prowadzone są głównie w języku angielskim. Jeśli pojawią się trudności uniemożliwiające kontynuowanie lekcji, nauczyciel może przejść na chwilę do komunikacji z uczniem w języku ojczystym.

3.  Zajęcia składają się z: „rozgrzewki”, powtórek materiału, wprowadzenia nowych treści oraz ćwiczeń utrwalających i automatyzujących nowe struktury i leksykę. Jednak z punktu widzenia ucznia lekcja ma być przede wszystkim zabawą z językiem z wykorzystaniem ruchu, muzyki oraz pomocy wizualnych, takich jak karty z obrazkami, plakaty, rysunki. Staramy się poprzez różnorodność aktywności  utrzymywać uwagę dzieci.

4. Największy nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia i słuchania, mniejszy na czytanie. Na tym etapie sprawność pisania traktowana jest marginalnie i zaczyna być ćwiczona w bardzo ograniczonym zakresie od  II okresu klasy I.
5.  Poprawność językowa nie jest priorytetem na tym etapie edukacji, zatem dopuszczalne jest w trakcie ćwiczenia płynności mówienia, że uczeń popełnia błędy. Poprawianie błędów staje się istotne przy ćwiczeniach automatyzujących użycie danej konstrukcji językowej.
 
6.  Wprowadzamy nowe słownictwo nie w izolacji, ale pewnych strukturach i prostych zdaniach (jednak na tym etapie nie uczymy reguł gramatycznych.) Uczniowie utrwalają nowe słownictwo oraz wyrażenia w języku obcym śpiewając piosenki, recytując wierszyki, odgrywając scenki, bawiąc się w gry językowe. Jednak należy pamiętać o tym, że, choć uczniowie w klasach najmłodszych dosyć szybko zapamiętują, to także szybko zapominają nowe słownictwo, dlatego też płynne posługiwanie się nim wymaga wielu powtórzeń. Konieczny jest zatem spiralny układ treści nauczania – wielokrotne powtarzanie wprowadzonego materiału, także na dalszym etapie edukacji. 

7.  Celem wprowadzania materiału leksykalnego i struktur jest kształtowanie umiejętności komunikacji językowej w konkretnych sytuacjach. Staramy się tak projektować ćwiczenia lekcyjne, by odzwierciedlały autentyczną komunikację i były zbliżone do naturalnych sytuacji porozumiewania się w języku obcym. Stosujemy formy pracy w parach i grupach.

8.  Celem oceniania na tym etapie jest przede wszystkim podkreślanie mocnych stron ucznia, a przez to budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków.

KLASA 0

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy zero

SŁOWNICTWO I STRUKTURY:

Język czynny
Hello! Goodbye!
Yes. No. I'm … And you?
Hello! Goodbye!
Kolory
Części ciała
Liczby od 1-15
Rodzina
Nazywanie czynności, np. run, jump itp.
Nazywanie przedmiotów w klasie
Opisywanie wielkości przedmiotów
Nazywanie zwierząt oraz zwierząt morskich
Słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia
Opisywanie samopoczucia
Nazywanie i opisywanie zabawek
Używanie zwrotu I’ve got a ..
Słownictwo związane ze świętami Wielkanocnymi
Nazywanie produktów spożywczych

Język bierny
Come here. Stand up. Sit down. Listen. Look. Quiet, please.
What's this?
Open your books.
Point to (red).
Match. Colour.
Touch (your head). Stand up. Sit down. Clap your hands
This is …
How many ...?
Take the stickers out.
Find … Who's this? What colour is this?
Your turn!
It's story time.
This is my family.
Who's this?
Who is it? Who am I?
This is Maria's …
Now match.
What's missing?
Listen. Look at me.
What colour is this?
What number is this?
Look. Which is different?
Let's play a game.
Is it big or small?
How many (rubbers) can you see?
Can I have (a pen), please.
What can you see in the pictures? Listen to the story.
What's in your pencil case?
Let's go.
What number is it?
What colour is (the pencil)?
Find something (blue).
Can you find (a horse)?
Draw …
Bring me …
Find …
Is he happy or sad? Who can you see? What sea animals can you see? Can you find …? How many (starfish) can you see? Be happy. Be sad.

KLASA I

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy pierwszej

Gramatyka
czasownik have got
czasownik to be
konstrukcja There is / there are
czasownik can (pytania, twierdzenia, przeczenia)
czas Present Simple (pytania, twierdzenia, przeczenia). Próbuje budować z pomocą nauczyciela zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple: Does this bear go to sleep in winter? Goldilocks goes to the house.; The three bears come back to their house.
Zdania twierdzące z czasownikiem like dla 1. os. l.poj. w czasie Present Simple: I like Easter eggs
Pytania o ilość How many ….?

Słownictwo
kolory
zwierzęta
czynności
sporty
części ciała
liczby od 1 do 20
uczucia
części ciała
jedzenie
dni tygodnia
pogoda
pory roku 

Funkcje językowe
przedstawianie się i pytanie o imię
pytanie i odpowiadanie: wiek
pytanie o ulubiony kolor, zwierzę, liczbę
wyrażanie i rozpoznawanie uczuć
opis położenia przedmiotów
rozmowa na temat umiejętności
rozmowa na temat rzeczy, które lubimy i których nie lubimy
opisywanie pogody 

KLASA II 

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy drugiej

Gramatyka
zdania pytajace : What’s your name?…?How old are you…?
zaimki wskazujące this ,that,
czasownik have got
pytania have you got
liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
czasownik like/don’t like
he/ she likes
pytania what’s this i what are these?
what’s your favourite.?
konstrukcja there is ,there are
czasownik can
pytania where is?
użycie przedimków nieokreślonych a/an
użycie przymiotników 

Słownictwo
kolory
zabawki
przybory szkolne
nazwy pojazdów
liczby 1-20
uczucia ,emocje
nazwy części ciała
wygląd
zwierzęta
pomieszczenia w domu
nazwy mebli i przedmiotów w domu
produkty żywnościowe
hobby wolny czas
nazwy ubrań
nazwy przedmiotów szkolnych 

Funkcje językowe
powitania i pożegnania.
pytanie o imię i wiek
opisywanie zabawek i przyborów szkolnych
opisywanie pojazdów
liczby 1-20
wyrażanie emocji i uczuć
opisywanie części ciała
opisywanie wyglądu
opisywanie zwierząt
rozpoznawanie pomieszczeń w domu i opisywanie je
rozmawianie o ulubionych produktach żywnościowych
opisywanie ulubionych zajęć
opisywanie ubrań
rozmawianie o ulubionych przedmiotach szkolnych 

KLASA III 

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy trzeciej 

Gramatyka
czasownik have got
czasownik to be
zaimki dzierżawcze
przyimki miejsca
konstrukcja There is / there are
czasownik can (pytania, twierdzenia, przeczenia)
czas Present Simple (pytania, twierdzenia, przeczenia)
konstrukcja like plus -ing
czas Present Continuous (pytania, twierdzenia, przeczenia) 

Słownictwo
kolory
meble
zwierzęta
czynności
sporty
części ciała
przymiotniki
liczby od 1 do 100
uczucia
ubrania
części ciała
jedzenie
meble
zwierzęta
godziny
dni tygodnia
zainteresowania
codzienne czynności
pogoda
pory roku
miejsca w mieście
kierunki (left, right, straight on)
zwroty What shall we do?/ Let's...?
czasownik want to 

Funkcje językowe
przedstawianie się i pytanie o imię
pytanie i odpowiadanie: wiek, adres, numer telefonu
pytanie o ulubiony kolor, zwierzę, liczbę
pytanie o posiadane rzeczy i odpowiadanie
wyrażanie i rozpoznawanie uczuć
opis wyglądu zewnętrznego
opis położenia przedmiotów
rozmowa na temat umiejętności
rozmowa na temat rzeczy, które lubimy i których nie lubimy
pytanie o godzinę i odpowiadanie
rozmowa o codziennych czynnościach
mówienie o czynnościach czasu wolnego i zainteresowaniach
zadawanie pytań z użyciem przymiotników i odpowiadanie na nie
mówienie o pogodzie i pytanie
opisywanie pór roku
pytania i odpowiedzi dotyczące spędzania wolnego czasu
rozmowa na temat czynności wykonywanych w chwili, gdy o nich mówimy
mówienie o położeniu budynków
podawanie określeń kierunków i nazw miejsc
wyrażanie sugestii rozmowa na temat czasu wolnego
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW