Podstawa programowa 0-III

Podstawa programowa "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Wtedy właśnie kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, w tym również szczególnie istotne na tym etapie oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce ? niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Postawy i umiejętności, które dzieci wynoszą w tym okresie procentują potem lepszymi wynikami w nauce w klasach starszych, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.
Pożądane postawy, umiejętności i wiadomości w zakresie podstawowym na różnych etapach przedstawia podstawa programowa "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna".

Dotyczy ona :

1) Wychowania przedszkolnego kończącego się klasą "0"
2) Edukacji wczesnoszkolnej - obejmującej klasy I-III

Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne wobec uczniów kończących kolejne etapy.
Klasa "0" jest ostatnim etapem edukacji przedszkolnej.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie ich możliwości
intelektualnych;
2) budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, aby potrafiły sobie radzić w trudniejszych sytuacjach;
4) rozwijanie umiejętności społecznych;
5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
6) rozwijanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
9) Wspieranie ich aktywności, ciekawości i samodzielności.

Po ukończeniu etapu przedszkolnego, klasy "0" dziecko powinno umieć:

1) W zakresie umiejętności społecznych:

a) słuchać i rozumieć innych; używać zwrotów grzecznościowych;
b) przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
c) próbować przewidywać skutki swoich zachowań i w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych;
d) wiedzieć ,że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom ,które wychowują się w warunkach trudniejszych, a także ,że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
e) umieć się przedstawić;

2) W zakresie czynności samoobsługowych:

a) umieć umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
b) właściwie zachowywać się podczas posiłków;
c) samodzielnie korzystać z toalety;
d) samodzielnie ubierać się i rozbierać, dbać o osobiste rzeczy i nie narażać ich na zgubienie lub kradzież;
e) utrzymywać porządek w swoim otoczeniu;

3) W zakresie rozwoju mowy:

a) starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
b) mówić płynnie , niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
c) uważnie słuchać, formułować dłuższe wypowiedzi;
d) w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach.

4) W zakresie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną:

a) liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego;
b) dodawać i odejmować, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
c) ustalać równoliczność dwóch zbiorów;
d) rozróżniać prawą i lewą stronę;
e) znać proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
f) znać stałe następstwa: dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

5) W zakresie gotowości do nauki czytania i pisania:

a) określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru;
b) dysponować sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo - ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
c) interesować się czytaniem i pisaniem;
d) układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

6) W zakresie edukacji środowiskowej:

a) wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych np. na łące, w lesie;
b) wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin;
c) wymienić zmiany w przyrodzie kolejnych porach roku;

7) W zakresie edukacji artystycznej (muzyka, plastyka).

a) śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego, wyrażać utwory muzyczne tańcząc, pląsając, improwizować je ruchem;
b) posługiwać się różnymi technikami plastycznymi przy użyciu elementarnych środków wyrazu
c) wykazywać zainteresowanie muzyką, malarstwem;
d) tworzyć muzykę , korzystając z instrumentów perkusyjnych;

8) W zakresie edukacji zdrowotnej i sprawności fizycznej:

a) dbać o swoje zdrowie,
b) zacząć orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
c) dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem (wiedzieć o konieczności przyjmowania leków w czasie choroby )
d) uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach.

9) W zakresie wychowania rodzinnego i patriotycznego:

a) znać imiona i nazwiska osób bliskich, wiedzieć czym się zajmują;
b) znać nazwę miejscowości w której mieszka, nazwę kraju, stolicy,
c) znać godło i flagę państwową ,znać polski hymn;
d) wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Cele i treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego są kontynuowane i poszerzone w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej- klasy I-III .
Edukacja w klasach 1-3 szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowość rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, tzn . że w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest dalsze wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalny, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Zadaniem szkoły jest:

1) Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
2) Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła- dom rodzinny;
3) Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
4) Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu świata;
5) Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,a także działalności twórczej;
6) Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne;
7) Zagwarantowanie dostępu do różnych źródeł informacji;
8) Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka potrzebnych do uczestnictwa w życiu społecznym;

Pierwszym etapem edukacji wczesnoszkolnej jest klasa I. Treści kształcenia przewidziane w podstawie programowej dla klasy I są rozszerzeniem i kontynuacją tego, czego się dzieci nauczyły w przedszkolu, a jednocześnie stanowią bazę dla edukacji w klasie 1-3.

Uczeń kończący klasę I:

1) W zakresie edukacji polonistycznej:

a) komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia;
b) mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób;
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym ,także inspirowane literaturą;
d)uczestniczy w zabawie teatralnej, dramowej;
e) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci ( wiersze, fragmenty prozy )
f) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
g) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje , pisze z pamięci ; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii)
h) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;
i) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;

2) Język obcy nowożytny:

a) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
b) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
c) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
d) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

3) W zakresie edukacji matematycznej:

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,
b) układa obiekty ( np. patyczki ) w serie rosnące i malejące, numeruje je ;wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,
c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki ,rzeczy,
d) zna schemat własnego ciała, określa stosunki przestrzenne między obiektami: przed, pod itd., orientuje się na kartce papieru;
e) dostrzega symetrię;
f) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia) , wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20 ); zapisuje liczby cyframi ( zakres do 10 )
g) sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisuje te działania; wyznacza sumy i różnice ,manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych
h) rozwiązuje zadania z treścią, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;
i) mierzy długości posługując się linijką;
j) potrafi ważyć przedmioty;
k) odmierza płyny kubkiem i miarką litrową
l) nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, odczytuje pełne godziny na zegarze
ł) zna monety i banknot o wartości 10 zł ,zna wartość nabywczą monet, radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

4) Zajęcia komputerowe:

a) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie : uruchamia program ,korzysta z
myszy i klawiatury;
b) wie, jak korzystać z komputera , żeby nie narażać własnego zdrowia;
c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

5) Edukacja przyrodnicza:

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak: park,
las, pole ;
b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku;
c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt;
d )wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady?
e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka : zatruwanie powietrza i wód ,pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.;
f) chroni przyrodę : nie śmieci, szanuje rośliny ,pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato?
g) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby ) i wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia;
h) wie jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka , roślin i zwierząt,
i) wie , że należy segregować śmieci.
j) potrafi obserwować przyrodę,
k) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
l) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych,

6) Edukacja artystyczna ( muzyka, plastyka) :

a) powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
b) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój, charakter muzyki pląsając i tańcząc;
c) realizuje proste schematy rytmiczne,
d) wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
e) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego;
f) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura;
g) ilustruje sceny i sytuacje realne i fantastyczne,
h) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę )i wykorzystuje je w prostych formach teatralnych;
i) wypowiada się na temat wybranych dziedzin sztuki;

7) Edukacja zdrowotna, wychowanie fizyczne:

a) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
b) potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować ;
c) potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
d) potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne,
e) dba o to, aby prawidłowo siedzieć przy stole, w ławce;
f) wie ,że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny;
g) wie że nie może samodzielnie zażywać lekarstw;
h) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

8) Edukacja społeczna:

a) współpracuje z innymi w zabawie ,w nauce; przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych;
b) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;
c) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
d) wie w jakiej miejscowości mieszka, w jakim państwie, na jakim kontynencie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy ),rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

9) Etyka:

a) przestrzega reguł obowiązujących w grupie;
b) wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy otoczenia;
c) zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawić kłamstwu i obmowie;
d) wie , że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;
e) niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;
f) wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem ani dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.


Nie określa się w podstawie programowej umiejętności ucznia kończącego klasę 2.
Treści nauczania są dostosowywane przez nauczyciela prowadzącego i rozkładane w czasie odpowiednio do specyfiki uczniów danej klasy ( możliwości, tempa pracy), tak, aby na koniec klasy 3 uczeń potrafił:


1) W zakresie edukacji polonistycznej:

a) uważnie słuchać wypowiedzi i korzystać z przekazywanych informacji,
b) czytać i rozumieć teksty przeznaczone dla dzieci na 1 etapie edukacyjnym i wyciągać z nich wnioski;
c) wyszukiwać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzystać ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla danego wieku;
d) znać formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;
e) w tekście literackim zaznaczać wybrane fragmenty, określać czas i miejsce akcji, wskazywać głównych bohaterów;
f) czytać teksty i recytować wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;
g) mieć potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czytać wybrane pozycje, wypowiadać się na ich temat;
h) w formie ustnej i pisemnej tworzyć kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;
i) uczestniczyć w rozmowach: zadawać pytania, udzielać odpowiedzi i prezentować własne zdanie;
j) dbać o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułować głoski, akcentować wyrazy ,stosować właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosować formy grzecznościowe;
k) dostrzegać różnicę pomiędzy literą i głoską; dzielić wyrazy na sylaby, oddzielać wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
l) pisać czytelnie i estetycznie ( przestrzegać zasad kaligrafii), dbać o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną;
m) przepisywać teksty, pisać z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizować zadania domowe.

2) Język obcy nowożytny:

a) reagować werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
b) rozumieć wypowiedzi ze słuchu: rozróżniać znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznawać zwroty stosowane na co dzień i posługiwać się nimi, rozumieć ogólny sens krótkich opowiadań i baśni, rozumieć sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i video);
c) czytać ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania,
d) zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytować wiersze, rymowanki i śpiewać piosenki, nazywać obiekty z otoczenia i opisywać je, brać udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
e) przepisywać wyrazy i zdania;
f) potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek;

3) W zakresie edukacji matematycznej;

a) liczyć (kolejno i wspak )od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie
100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
b) zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000;
c) potrafi porównać dwie dowolne liczby w zakresie 1000;
d) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych ); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
e) podawać z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdzać wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
f) rozwiązywać łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka ( bez przenoszenia na drugą stronę);
g) rozwiązywać zadania tekstowe;
h) wykonywać łatwe obliczenia pieniężne;
i) mierzyć i zapisywać wynik pomiaru;
j) ważyć przedmioty, znać jednostki wagi;
k) odmierzać płyny ,znać jednostki objętości;
l) odczytywać temperaturę;
ł) odczytywać liczby w systemie rzymskim od 1 do 12, potrafi je zapisać;
m) podać i zapisać daty,wykonywać obliczenia kalendarzowe;
n) odczytywać wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24- godzinnym;
o) rysować drugą połowę figury symetrycznej; figury w powiększeniu i pomniejszeniu;
p) rozpoznawać i nazywać figury geometryczne, również nietypowe położone w różny sposób oraz w sytuacji gdy figury zachodzą na siebie);rysować odcinki o podanej długości; obliczać obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

4) Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę 3:

a) umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
b) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
c) wyszukuje i korzysta z informacji: przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe; odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
d) tworzy teksty i rysunki:wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki;
e) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera,Internetu i multimediów: wie że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne; ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z animowości kontaktów i podawania swojego adresu;stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

5) Edukacja środowiskowa:

a) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze;
b) opisuje życie w wybranych ekosystemach;
c) rozróżnia krajobrazy Polski;
d) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;
e) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
f) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi;
g) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
h) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości).

6) Edukacja artystyczna (muzyka, plastyka)

a) zna i stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej: śpiewa piosenki, śpiewa z pamięci
hymn narodowy, gra na instrumentach perkusyjnych(proste rytmy wzory rytmiczne) oraz melodycznych(proste melodie), realizuje sylabami rytmicznymi,gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne, tańczy podstawowe kroki krakowiaka, polki;
b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm itd.) i nuty;
c) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia instrumenty muzyczne;
d) tworzy improwizacje ruchowe do muzyki, proste melodie do obrazów;
e) wykonuje proste utwory;
f) w zakresie plastyki posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura; stosuje określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne;
g) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych;
h) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;

7) Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut;
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;
c) wykonuje przewrót w przód, skacze przez skakankę, wykonuje ćwiczenia równoważne;
d) rzuca, chwyta, kozłuje, odbija piłkę;
e) jeździ na rowerze,wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach;
f) bierze udział w grach i zabawach grupowych respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego;
g) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;
h) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: dba o higienę osobistą i czystość odzieży, wie jakie znaczenie ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna;
i) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw;
j) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole.

8) Edukacja społeczna:

a) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi
słabszych i pomaga potrzebującym;
b) zachowuje formy grzecznościowe;
c) wie, że wszyscy mają równe prawa; jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej;
d) zna prawa ucznia i jego obowiązki;
e) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty. Tradycje;
f) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne;
g) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; zna różne zawody;
h) potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112;

9) Etyka:

a) wie że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym;
b) stara się nieść pomoc potrzebującym; zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na
czym mu zależy, do czego może dążyć nie krzywdząc innych;
c) wie na czym polega prawdomówność jak ważna jest odwaga
przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie;
d) wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać, wie że
należy naprawić wyrządzoną szkodę;
e) starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości;
f) wie że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swego otoczenia;

Zakres wiadomości i umiejętności jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej ustalono tak, by nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o przeciętnych możliwościach. W sprzyjających warunkach edukacyjnych można tak zrealizować proces nauczania- uczenia się, aby uczniowie wiedzieli i umieli o wiele więcej niż tego wymaga podstawa. Z drugiej strony, niektórym uczniom trzeba udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej, żeby mogli sprostać wymaganiom w niej zawartym.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW